زلال که باشی تنها نیستی، انعکاس تو در خودت همراه توست...✨❤😍

Eelctronic Arts