زلال که باشی تنها نیستی، انعکاس تو در خودت همراه توست...✨❤😍

Battlefield 2042