برای چیزی که پنج سال دیگه ارزشی نداره بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور

ویندوز 11