فرصت زندگی کمه! بزرگوارتر از آن باش که برنجی و نجیب تر از آن باش که برنجانی...❤

کامپیوترهای کوچککمی صبر کنید...

دسته‌بندی